ข่าวและกิจกรรมภายใน

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 23 หมู่ 13  ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร.053-194604-5  แฟกส์. 053-194606
e-mail : huaysolocal@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์ @@ สำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เปิดให้ใช้บริการแจ้งเข้า แจ้งย้ายออกนอกพื้นที่ แจ้งเกิด แจ้งตาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ @@

ดอกไม้ประดิษฐ์งาน
ฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน
บ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 17
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการ
    เกษตร
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
    และที่ดิน
Google

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ
ค้นหาด้วย Google
คำค้น:

เวบทั่วโลก

ค้นหาแบบปลอดภัย::Advanced Search
 หนังสือพิมพ์
เดลินิวส
 ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต

มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
บางกอกโพสต์
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ

บ้านแมือง
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนนโยบายของนายก
ลิ้งค์เวบไซร์ในจังหวัด
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด
อำเภอเมืองเชียงราย
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เกษตรจังหวัด
ปกครองจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วิทยาลัยเกษตรฯ
สพท. เชียงรายเขต 1
สพท. เชียงรายเขต 2
สพท. เชียงรายเขต 3

สพท. เชียงรายเขต 4

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
     หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
     ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2539


การดำเนินการทางวินัยสำหรับ
      ผู้บริหารท้องถิ่น


โปรแกรมดูไฟร์วีดีโอได้ทุกไฟร ์ VLC
       media player

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
พระราชบัญญัติภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พระราชบัญญัตว่าด้วยการกระทำผิด
     เกี่ยวกับคอมพิเวตอร์ พ.ศ.2550

 

ความเป็นมา
หลวงพ่อเพชรคู่บ้าน
มรดกทางประวัติศาสตร
ประเพณีและความเชื่อ
สรุปโครงการจัดเก็บภาษี่นอกสถานที่
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงของ
สรุปกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน
ลิ้งค์สายการบิน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นสารพลาสติก
แผนที่ขอบเขต อบต.ห้วยซ้อ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งบการเงิน
งบทดลอง พ.ศ. 2550
มุมโยธา
ราคามาตฐานครุภัฑ
หลักเกณฑ์ราคากลางปี 50
ราคากลางสินค้า
ตรวจสอบระยะทางขนส่ง
ราคาน้ำมันอำเภอเชียงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์บ้านห้วยซ้อ
ศูนย์บ้านแก่น
ศูนย์วัดบ้านเกี๋ยง
ศูนย์บ้านเวียงหมอก
 โรงเรียนในตำบล
โรงเรียนหว้ยซ้อวิทยาคมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
โรงเรียนบ้านแก่น
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
โรงเรียนคริสเตียนแสง
     ประทีป
กลุ่มปักผ้าของแม่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก
สปาหู อาชีพเด่น ทำง่าย รักษาโรคได้
ศิลปหัตถกรรม
"Simply Tai เสื้อฝ้ายลายเพ้นต์ เรียบง่าย สบาย ไม่แก่
เลือกอาชีพอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง
เชิญทดสอบความพร้อมทางอาชีพได้ที่นี่
แนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
วิทยาลัยชุมชน(โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร)
วิทยาลัยการแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
ข้อมูลกลุ่มฝึกอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา
โรงเรียนบ้านหวาย
      ต.ศรีดอนชัย
วิทยุชุมชนตำบลห้วยซ้อ
อุปกรณ์หาปลา
ขนาดจิ๋วของที่ระลึกและเครื่องรางของขลัง
"ต้นซ้อ" สัญลักษณ์ประจำ
         ตำบลห้วยซ้อ
กลุ่มทอผ้าบ้านเกี๋ยงใต้ หมู่ 6 งานฝีมือที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน
วิทยุออนไลน์
นายจิโรจน์   บัวชูก้าน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
นายไสว น้อยหมอ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ
สอบราคาชื้อโครงการซ่อมแซมฝายหนองเต๋ย
สอบราคาชื้อโครงการซ่อมแซมฝายห้วยโป่งแงะ
คณะผู้บริหารเทศบาล
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เทศบาลตำบลห้วย
ซ้อ ได้เปิดให้บริการสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ให้บริการแจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออก แจ้งเกิด แจ้งตาย ให้ประชาชนในพื้นที่
สอบราคาโครงการซ่อมแซมฝายห้วยเกี๋ยงเชื่อมหนองเต๋ย
สอบราคาชื้อโครงการซ่อมแซมฝายนายจุน
สอบราคาชื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4
สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำร่องดู่ หมู่ 16
สอบราคาชื้อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศาลาป่าสุสาน หมู่ 13
สอบราคาชื้อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1
สอบราคาจัดชื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลทะเบียนราษฎร์
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ได้จัดเวทีเสวนาศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฎิรูป ระดับตำบล ณ หอประชุมของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
สอบราคาจ้างจำนวน ๒ โครงการ